Bitcoin Cash หรือ BCH เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นและเปิดตัวเพื่อนำการกระจายอำนาจกลับสู่สกุลเงินดิจิทัล เป็นผลจาก "ฮาร์ดฟอร์ก" ของ Bitcoin ในปี 2017 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบล็อคเชนที่มีอยู่แบ่งออกเป็นสองส่วน Bitcoin Cash อนุญาตให้ทำธุรกรรมจำนวนมากในบล็อกเดียวมากกว่า Bitcoin ซึ่งควรลดค่าธรรมเนียมและเวลาในการทำธุรกรรม

บทความเพิ่มเติม